je možné, ak Vaša spoločnosť nemá žiaden majetok ani pohľadávky. Vyžaduje sa však rozhodnutie súdu.

 

Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii, ak:

a)sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,b)spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,c)zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,d)spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,e)spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,f)spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do registra účtovných závierok individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,g)spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.

 

V prípade, že súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie, obchodný register na základe súdneho rozhodnutia vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 

Ďalším spôsobom zrušenia s.r.o. bez likvidácie je, keď imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť. Právna regulácia zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie nie je koncentrovaná iba v rámci právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 152a a § 152b Obchodného zákonníka), ale v celom rozsahu sa použijú všeobecné ustanovenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie (§ 69, § 69a, § 69aa – v prípade cezhraničného zlúčenia a splynutia).

 

Medzi základné právne formy zrušenia spoločnosti bez likvidácie patrí:
splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností.

 

Zlúčenie spoločností

je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

 

Splynutie spoločností

je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch spoločností alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

 

Rozdelenie spoločnosti

je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločností, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti – tzv. rozdelenie spoločnosti zlúčením, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.

 

Od podania návrhu na zrušenie spoločnosti po výmaz spoločnosti z obchodného registra môže prebehnúť 6 mesiacov a viac v závislosti od postupu súdu a komplikovanosti prípadu.