Likvidácia predstavuje osobitný postup smerujúci k zániku spoločnosti a tým aj k zániku práv a povinností, ktoré sa s jej vlastníctvom spájajú. Umožňuje spoločníkovi vykonať úkony smerujúce k likvidácii pohľadávok a záväzkov a k vysporiadaniu majetku medzi spoločníkmi.

 

Ako zlikvidovať spoločnosť

Existujú tri možnosti, ako spoločnosť zlikvidovať a nevyhlásiť konkurz. Môžete predať svoj obchodný podiel, zlúčiť s inou spoločnosťou (fúzia) podľa §69 Obchodného zákonníka, alebo v poslednom rade prichádza do úvahy definitívna likvidácia spoločnosti podľa §70 až §75 Obchodného zákonníka.

 

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob je predaj obchodného podielu tretej osobe

 

O nezadlženú a právne fungujúcu spoločnosť býva na trhu záujem. Potenciálny nový majiteľ pri takomto spôsobe nadobudnutia ušetrí na poplatkoch a aj čas. Rizikom sú skryté dlhy nezanesené v účtovníctve firmy.

 

Na ukončenie činnosti likvidáciou je potrebné vykonať nasledovné kroky:

Spoločnosť zvolá valné zhromaždenie, ktoré rozhodne, že spoločnosť k určitému dátumu vstupuje do likvidácie. Tiež musí byť vymenovaný likvidátor. Likvidátorom musí byť iba fyzická osoba, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti štatutárneho orgánu. Doterajšiemu štatutárnemu orgánu (konateľovi) týmto dňom môže zaniknúť jeho funkcia, ale tiež, pokiaľ by valné zhromaždenie uznalo za vhodné, aby zotrval vo funkcii, môže v tejto funkcii zotrvať, no jeho pôsobnosť je obmedzená iba na úkony súvisiace s vykonávaním likvidácie.

 

Pokiaľ bude známy termín vstupu do likvidácie, ku dňu predchádzajúcemu tomuto dátumu má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a vyčísliť výsledok hospodárenia ako aj základ dane. Do lehoty 30 dní je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov a uhradiť aj vzniknutú daň z príjmu. Daňovník v likvidácii neplatí preddavky na daň z príjmu.

 

Likvidátor je oprávnený za spoločnosť vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu jej podnikateľskej činnosti. Po tom, čo sa v obchodnom registri zapíše skutočnosť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, tak likvidátor oznámi túto predmetnú skutočnosť aj v obchodnom vestníku. Zverejnenie v obchodnom vestníku je 3 mesiace, pričom počas tejto doby majú všetci veritelia možnosť uplatniť si svoje neuhradené pohľadávky.

 

Likvidátor samozrejme oznamuje predmetný vstup spoločnosti do likvidácie aj daňovému úradu, ktorému zasiela daňové priznanie s mimoriadnou závierkou pozostávajúcou zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. Je nevyhnutné, aby spoločnosť nemala žiadne daňové nedoplatky. Ďalej sa z praxe oznamuje predmetná skutočnosť aj sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nakoľko tu je možný predpoklad, že rušená spoločnosť môže mať dlhy na poistnom.

Po ukončení likvidácie podáva likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 

V rámci našej služby Zrušenie s.r.o. s likvidáciou, zabezpečujem vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, oznámení a podaní na príslušné orgány. Služba tiež zahŕňa poradenstvo a konzultáciu, na základe ktorej sa rozhodnete, či je tento spôsob zrušenia spoločnosti pre vás vhodný.

Vy nemusíte nič osobne vybavovať, naša spoločnosť všetko zariadi za Vás.