NOVÁ S.R.O. AJ BEZ OSOBNÉHO STRETNUTIA UŽ ZA 240,- EUR

 • Uvedená cena je konečná bez iných skrytých poplatkov
 • V cene pre kompletné založenie s.r.o. je zahrnutý zvýhodnený súdny poplatok vo výške 150,- EUR
 • Ľubovoľný počet voľných živností v cene založenia
 • Čiastka 240,- EUR je rozdelená na dve platby
 • Prvá platba je 90,- EUR na účet našej spoločnosti za všetky úkony spojené so založením s.r.o.
 • Druhá platba 150,- EUR je zvýhodnený súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý platíte priamo do štátnej pokladnice. Platobné informácie zo súdu Vám zašleme e-mailom na Vašu adresu
 • Od 01.01.2016 sa nemusí základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom vložiť na účet v banke. Postačuje len vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania do pokladne spoločnosti

Osoba, ktorá má nedoplatky na Daňovom úrade, alebo Sociálnej poisťovni a voči ktorej je vedená exekúcia, si nebude môcť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Súhlasom správcu dane je možné „prelomiť“ toto obmedzenie, exekúciu súhlasom prelomiť nemožno.

Kontaktný Formulár

[

 • Spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa
 • Podpisový vzor konateľa/konateľov
 • Plnú moc pre Živnostenský úrad
 • Plnú moc pre Obchodný register
 • Súhlas so zriadením sídla Spoločnosti, prípadne vzor nájomnej zmulvy
 • Čestné prehlásenie spoločníka/spoločníkov. P O Z O R !!! Príslušný registrový súd v informačnom systéme preveruje spoločníka/ov, či nemajú nedoplatky voči inštitúciám, ako je Daňový úrad a Sociálna poisťovňa, prípadne či voči ním nie je vedená exekúcia
 • Na základe plnej moci podáme žiadosť o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenský úrad
 • Vypracujeme návrh na zápis s.r.o. do ORSR
 • Podáme elektronicky návrh na zápis do Obchodného registra spolu so všetkými potrebnými prílohami
 • Úradné overenie podpisov na vypracovaných dokumentoch
  ( matrika 2,00 EUR alebo notár cca 2,90 EUR za podpis )
 • Zvýhodnený správny poplatok za vydanie každej jednej viazanej alebo remeselnej živnosti je 7,5 EUR
 • Vypíšte nám prosím Kontaktný Formulár.
 • Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme formulár pre založenie s.r.o. potrebný pre vypracovanie kompletnej dokumentácie.
 • Po zaslaní vyplneného formuláru k založeniu s.r.o. Vám vypracujeme Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu, ktorú Vám pošleme na kontrolu mailom spolu so Zmluvou o dielo a zálohovou faktúrou za objednanú službu.
 • Po uhradení a pripísaní platby (prvá platba) na náš účet, Vám pošleme vypracované dokumenty k s.r.o. e-mailom na overenie a podpísanie so sprievodným listom a s originál faktúrou za prijatú platbu.
 • Overené a podpísané dokumenty v počte ako je uvedené v sprievodnom liste, nám následne pošlete na našu korešpondenčnú adresu.
 • Na základe overených a podpísaných, nami vypracovaných vypracovaných dokumentov vybavíme živnostenské oprávnenie.
 • Vypracujeme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Prepošleme Vám platobné informácie zo súdu (súdny poplatok 150,- €), ktorý uhradíte priamo do štátnej pokladnice.
 • O zápise Vašej novej s.r.o. do Obchodného registra Vás budeme informovať emailom.

Od 01.01.2016 sa nemusí základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom vložiť na účet v banke. Je postačujúce vyhlásenie správcu vkladu o splatení finančných prostriedkov do pokladne spoločnosti.

Na záver: Obchodný register prestal posielať výpisy o zápise spoločnosti do ORSR, takže tieto si môžete vyzdvihnúť u ktoréhokoľvek notára, alebo na pošte za poplatok 4,50 EUR. Tento výpis je použiteľný na právne účely.