Založenie novej s.r.o. trvá do 11 pracovných dní, vrátane všetkých súdnych poplatkov a s ľubovoľným počtom živností podľa vášho výberu.

Potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti. Vzor dokumentu vám pošleme. Zároveň, všetci väčšinový vlastníci nehnuteľnosti z listu vlastníctva, musia svoj súhlas potvrdiť úradne overeným podpisom na uvedenom dokumente.

Sídlo novej s.r.o. ak nie je majetkom spoločnosti, žiadne riziká pri negatívnom výsledku podnikania nevyplývajú.

Počet voľných, viazaných a remeselných živností je ľubovoľný.

Jedna osoba môže mať pri svojom mene živnosť, s.r.o. neplatcu, ale aj platcu DPH

S.R.O. môže mať minimálne 1 spoločníka, avšak maximálne 50.

Minimálne základné imanie je 5000€.

Nemusíte splatiť na bankový účet v spoločnosti, postačí vyhlásenie správcu vkladu (tento dokument len podpíšete).

Konateľ a spoločník nemusí byť tá istá osoba.

Všetko potrebné vybavíme za vás. Kartička DIČ vám príde doporučene poštou na adresu sídla spoločnosti.

pridelenie platcovstva DPH sa žiada na príslušnom daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti. Daňový úrad komunikuje s konateľmi spoločnosti a preveruje si ich podnikateľskú históriu. Pokiaľ mali niekedy nedoplatky na DU, tak pridelenie platcovstva DPH bude značne skomplikované. Ďalej sa preveruje či je možné v danom druhu podnikania dosiahnuť zákonom stanovený obrat cca 49700,- € za obdobie 12 za sebou nasledujúcich mesiacov. Pokiaľ je tu veľká pravdepodobnosť takého obratu, daňový úrad nebude robiť problémy s pridelením platcovstva DPH. Spoločnosť sa po pridelení stáva mesačným platcom DPH.

S.R.O. vedie podvojné účtovníctvo a s bankovým účtom pre túto s.r.o. pridelenom.

Áno, ale len v prípade, že ste dlžníkom a príslušný Daňový úrad Vám vydá potvrdenie so súhlasom zápisu Vašej spoločnosti do Obchodného registra. Príslušný registrový súd v informačnom systéme si sám preveruje spoločníka/ov, či nemajú nedoplatky voči inštitúciám, ako je Daňový úrad a Sociálna poisťovňa, prípadne či voči ním nie je vedená exekúcia.

Pri remeselných alebo viazaných živnostiach treba mať ustanoveného zodpovedného zástupcu, ktorý disponuje oprávnením na vykonávanie danej činnosti ako napríklad : výučný list, maturita, preukázanie praxe, vysokoškolský titul a pod..

Zodpovednou osobou je človek, ktorý sa stáva garantom, že danú činnosť budete vykonávať správne. Nemusí byť konateľom ani spoločníkom a je vedený len na živnostenskom úrade.